ટપકું – ૦૧ જાન્યૂઆરી, ૨૦૧૧

Advertisements

About જય ત્રિવેદી

"કનકવો" - ઈન્ટરનેટ અને અન્ય આકાશમાં ઉડતા રંગોનો સંગ્રહ
This entry was posted in ટપકાં and tagged , , , , . Bookmark the permalink.